Make your own free website on Tripod.com
Benin


BENIN
Foreign minister

Chabi Mama
1923
Foreign minister 1959-60
Oké Assogba
1903-1973
Foreign minister 1960-62
Emile Derlin Zinsou
1918
Foreign minister 1962-63
Hubert Maga
1916-2000
Foreign minister 1963
Chabi Mama
1923
Foreign minister 1963-64
Gabriel Lozès
1917-19..
Foreign minister 1964-65
Tahirou Congacou
1913-1994
Foreign minister 1965
Emile Derlin Zinsou
1918
Foreign minister 1965-67
Benoît Sinzogan
1930
Foreign minister 1967-68
Dauda Badaru
1929
Foreign minister 1968-69
Benoît Sinzogan
1930
Foreign minister 1969-70
Dauda Badaru
1929
Foreign minister 1970-71
Michel Ahouanmenou
1916-1979
Foreign minister 1971-72
Michel Alladaye
1940
Foreign minister 1972-80
Simon Ifede Ogouma

Foreign minister 1980-82
Tiamiou Adjibadé
1937-2006
Foreign minister 1982-84
Frédéric Affo
1943
Foreign minister 1984-87
Guy Landry Hazoumé
1940
Foreign minister 1987-1989
Daniel Tawéma
1947
Foreign minister 1989-90
Théophile Nata
1947
Foreign minister 1990-91
Théodore Holo
1948
Foreign minister 1991-92
Saturnin Soglo

Foreign minister 1992-93
Robert Dossou
1939
Foreign minister 1993-96
Edgar Yves Monnou
1953
Foreign minister 1995-96
Pierre Osho
1945
Foreign minister 1996-98
Antoine Idji Kolawolé
1946
Foreign minister 1998-2003
Joseph Gnonlonfoun
1943
Foreign minister 2003
Rogatien Biaou
1952
Foreign minister 2003-06
Frédéric Dohou

Foreign minister 2006
Mariam Aladji Boni Diallo
1952
Foreign minister 2006-07
Moussa Okanla
1950
Foreign minister 2007- 08
Jean-Marie Ehouzou
1950
Foreign minister 2008-